Vad är kulturarv?

Kulturarv är det tidigare generationer skapat och hur det i dag uppfattas, tolkas och förs vidare.

Det kan vara materiellt som hantverk, byggnader och landskap. Det kan också vara immateriellt som berättelser, musik och dans.

Kulturarvet förändras hela tiden och anpassar sig efter olika tidsperioder. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder.

Ordet kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra icke materiella värden som vi övertar från tidigare generationer.