Gammelgården i Fågelsjö som virtuell miljö

Projektet Virtuellt världsarv har utforskat dessa frågor och skapat ett rum för virtuellt berättande på Länsmuseet Gävleborg.

Är det möjligt att öka tillgängligheten till världsarvet genom virtuellt berättande?
Kan vi locka fler att upptäcka världsarvet med hjälp av ny teknik?

Vad är Virtuellt världsarv?

Projektet Virtuellt världsarv har återskapat verkliga rum från världsarvsgården ”Bortom Åa” – Gammelgården i Fågelsjö, i VR-miljö. I miljön kan du som besökare röra dig fritt, studera rummet, målningar, möbler och flytta objekt, precis som på riktigt, fast från vilken plats som helst i världen. Upplevelsen är skapad med hjälp av så kallad immersiv VR. Denna teknik skiljer sig från 360-film på så sätt att den gör det möjligt att gå runt i den virtuella miljön och interagera med den.

Utrustningen som vi använder är en HTC Vive och upplevelsen är programmerad med hjälp av spelmotorn Unity. Det fysiska rummet har designats som ett examensprojekt vid programmet för Industridesign på Högskolan i Gävle.

Projektet Virtuellt världsarv drivs av Kultur Gävleborg i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Varför Virtuellt världsarv?

Målet och syftet med projektet är att öka tillgängligheten till världsarvet samt att locka nya målgrupper till att utforska en spännande del historia. Gården ”Bortom Åa i Fågelsjö” var från Länsmuseet Gävleborgs håll särskilt intressant att använda i projektet, då gården ligger på gränsen till Härjedalen, långt ifrån klustret med de övriga sex gårdarna i södra och mellersta Hälsingland. Gården hamnar därför ofta utanför bussturer och besökspaket. Med hjälp av VR-teknik skulle gården bli möjlig att besöka från vilken plats som helst.

Projektet Virtuellt världsarv är också ett undersökande experimenterande sätt att bekanta sig med VR som ett nytt medium och verktyg för kommunikation, gestaltning och berättande. Tillsammans med andra regioner runt om i Europa har vi inom projektets ramar kunnat utbyta erfarenheter kring att arbeta med VR som ett sätt att tillgängliggöra världsarv. Förhoppningen är att vi ska kunna besöka varandras världsarvsupplevelser från våra lokala VR-stationer samt att höja kunskapsnivån kring berättande och kommunikation via nya medier.

Det fysiska VR-rummet på Länsmuseet Gävleborg rum är designat av Sofie Notstrand, student på Industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Det fysiska VR-rummet på Länsmuseet Gävleborg rum är designat av Sofie Notstrand, student på Industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Koppling till Kulturplanen

Region Gävleborgs kulturplan för 2016 – 2018 innehåller de breda penseldragen vad gäller politiska ambitioner och viljan med den regionala kulturverksamheten.

Projektet Virtuellt världsarv bidrar till att uppfylla följande mål i planen:

  • vidareutveckla kunskapen inom immersivt/omslutande berättande (VR/AR/MR) bland länets kulturaktörer för att gemensamt utforska nya berättarverktyg
  • sprida exempel på digitalisering och tillämpning av ny teknik bland länets arrangörsled och professionella kulturskapare

VR-rummet på Länsmuseet Gävleborg

Det fysiska VR-rummet på Länsmuseet Gävleborg rum är designat av Sofie Notstrand, student på Industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle. Rummet har utformats för att fungera självgående, utan instruerande personal. Figurativa användarinstruktioner, istället för språk- och textbaserade, bidrar till att rummet är inkluderande och kan användas av de allra flesta.

Rummet öppnar hösten 2018.